1234

ವರ್ಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಗುಳ್ಳೆಕಟ್ಟುವಿಕೆ RF ಯಂತ್ರ