1234

ಯೋನಿ RF ಯಂತ್ರ

  • ಯೋನಿ RF ಯಂತ್ರ

    ಯೋನಿ RF ಯಂತ್ರ

    ಯಾವುದೇ ನೋವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ 40.68MHZ RF ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

    ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕ ಭಾವನೆ

    ಯೋನಿಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ