1234

ಪೋರ್ಟಬಲ್ 11 ಸಾಲುಗಳು HIFU ಯಂತ್ರ

  • ABS 3D HIFU

    ಎಬಿಎಸ್ 3D ಹೈಫು

    ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಆಂಟಿ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಎಚ್ಐಎಫ್‌ಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತ್ವರಿತ ಪರಿಣಾಮ

    ಮುಖ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ 8 ಕಾರ್ಟ್ರಿಜ್ಗಳು